Nowy Tomyśl to miasto leżące w zachodniej części województwa wielkopolskiego. Miasto posiada znamienitą historię oraz bogate tradycje. O walorach miasta decyduje jego położenie i nowoczesna infrastruktura.

 

W 1961 roku w Nowym Tomyślu otwarto pierwsze, z prawdziwego zdarzenia, przedszkole. Placówka otrzymała swoją jedyną, do dziś funkcjonującą nazwę „Misia Uszatka”. Nadal funkcjonują również nazwy poszczególnych grup, których patronami są bohaterowie, przyjaciele bajkowego „Misia Uszatka”: Wiewiórki, Sowy, Koguciki, Pajace, Misie, Laleczki,Jeżyki, Króliczki. Przedszkole bierze udział w ogólnopolskich konferencjach zrzeszających przedszkola imienia Misia Uszatka.

 

Główna siedziba przedszkola znajduje się na ulicy Barteckiego 5 w Nowym Tomyślu. Przy budynku przedszkola usytuowany jest plac zabaw. Przedszkole składa się z 8 oddziałów na 200 dzieci. Od momentu powstania przedszkola, jego absolwentami zostało ponad 3000 dzieci. Obecnie przedszkole szeroko realizuje i rozpowszechnia działania wokół tematu „Mojej małej ojczyzny” organizując wycieczki, spotkania związane z bliższą oraz dalszą okolicą.

 

Nawiązana została współpraca z przedszkolem z Wielkiej Brytanii. Przedszkolaki wymieniają się korespondencją z z zaprzyjaźnionego przedszkola im. Św. Patryka.

 

Przedszkole otwarte jest przez cały rok kalendarzowy z uwzględnieniem dyżurów podczas wakacji letnich i zimowych. Odpowiadając na zapotrzebowanie rodziców jako jedyne w Nowym Tomyślu przedszkole jest czynne od godz. 6.00 do 16.30.

 

W przedszkolu panuje przyjazna atmosfera, dzieci szybko adaptują się do nowych warunków, m.in. dzięki wdrożeniu własnego programu adaptacyjnego „Przedszkole drugim domem” wspierany przez nowotomyską Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną.

 

Zadaniem przedszkola jest stworzenie dziecku warunków do intensywnego przeżywania i poznawania świata przez czynne i aktywne uczestnictwo w procesie edukacyjnym, w którym uwzględnia się innowacyjny sposób uczenia się dziecka oraz szeroko rozumianą indywidualizację. Nauczyciele przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego oraz programy innych instytucji oświatowych, kulturalnych, zdrowotnych oraz instytucji związanych z bezpieczeństwem. Przedszkole uczestniczy w licznych programach, takich jak: programy pilotowane przez Sanepid „Moje dziecko idzie do szkoły” oraz „Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy”, program „Plastek i jego zaczarowane pudełko”. Programami autorskimi są „Przedszkolak zdolny do aktywnego i twórczego działania” oraz „Zanim będę uczniem”. Z edukacją zdrowotną związane są programy „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” , „Kubusiowi przyjaciele natury”. Nowym programem jest „Pies w przedszkolu”, odnoszący się do bezpiecznego kontaktowania się z obcymi psami i opieki nad własnym zwierzęciem.

 

Przedszkole bierze również udział w kilku akcjach: „Cała Polska czyta dzieciom” oraz charytatywnych zbiórkach „Nakrętka dla Karola” oraz ogólnopolska „Góra Grosza”.

 

Dzieci reprezentują przedszkole w konkursach, przeglądach, zawodach i turniejach: „Buliba – drugie życie śmieci”, „Najśmieszniejszy potwór śmieciowy”, „Ratujmy wieczorynkę. Mój ulubiony bohater wieczorynkowy”, „Najpiękniejsza choinka”, „Najpiękniejsza pisanka”, „Baba wielkanocna” oraz konkurs logopedyczny związany z obchodzonym „Rokiem Tuwimowskim”, turniej „Z Pyrkiem bezpieczniej”, przegląd „Teatr w Walizce”. Przedszkolaki zdobywają liczne dyplomy, wyróżnienia, podziękowania oraz nagrody.

 

Dzięki różnorodnym działaniom przedszkola dzieci z powodzeniem rozwijają swoją samodzielność, kreatywność, stają się aktywne, uczą się asertywności, wrażliwości na drugiego człowieka, empatii oraz zasad współpracy w grupie.

 

W przedszkolu są realizowane wszystkie formy pracy: zabawy, zajęcia, czynności samoobsługowe, spacery i wycieczki oraz przeróżne uroczystości. W realizacji form pracy nauczyciele korzystają z różnorodnych metod pracy: Metody Projektu, Klanzy, Metody Weroniki Sherborne, metodyki pojęć matematycznych Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, metodyki ofert Danuty Waloszek, Metody aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss.

 

Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe: zajęcia z logopedii – spotkania prowadzi ,logopeda z uwzględnieniem dzieci o szczególnych potrzebach w tym zakresie, zajęcia z religii – katechezę prowadzi wykwalifikowana nauczycielka, zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Przez nauczycielki prowadzone są zajęci z licznych kółek zainteresowań: plastyczno – technicznego, przyrodniczego, kółka orgiami oraz muzycznego. Przedszkole prowadzi zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci wymagających takiego wsparcia. Przy przedszkolu działa również Grupa Zuchowa, która reprezentuje placówkę podczas uroczystości lokalnych oraz patriotycznych na terenie miasta. W przedszkolu organizowane są comiesięczne teatrzyki, dzięki którym dzieci mają kontakt z aktorami, teatrem lalek oraz sztuką żywego słowa.

Logo funduszy unijnych

Przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie przedszkolaków na starcie – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
w Gminie Nowy Tomyśl” dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet: 8 ,,Edukacja”
Działanie: 8.1 ,,Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”
Poddziałanie: 8.1.1 ,,Edukacja przedszkolna”
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu: od 31 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Wartość projektu: 1.442.400,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.226.040,00 zł

Opis projektu:

Gmina Nowy Tomyśl dnia 31 sierpnia 2019 r. zakończyła realizację projektu pt. „Wsparcie przedszkolaków na starcie – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl, którego głównym celem było zwiększenie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl i podniesienie jej jakości w okresie od 31 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. poprzez utworzenie nowych miejsc dla dziewczynek i chłopców z grupy wiekowej 3-4 latków.

W ramach projektu:

 • utworzono 100 nowych miejsc (4 oddziały) w Przedszkolu nr 1 „Misia Uszatka” w Nowym Tomyślu,
 • utworzono 50 nowych miejsc (2 oddziały) w Przedszkolu nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla nowych dzieci odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej w Nowym Tomyślu (1 oddział) oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu (1 oddział).
 • dostosowano i wyposażono Przedszkola do przyjęcia dzieci do nowych oddziałów przedszkolnych (m.in. zakup mebli oraz wyposażenia kuchennego, zakup zabawek dla dzieci i pomocy dydaktycznych, zakup magicznego dywanu i magicznej ściany),
 • doposażono place zabaw (m.in. zakup huśtawek, piaskownicy, bujaczków),
 • uruchomiono w przedszkolach zajęcia logopedyczne dla dzieci,
 • zwiększono wiedzę i kompetencje nauczycieli z Gminy Nowy Tomyśl do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym z niepełnosprawnością poprzez wsparcie edukacji 20 nauczycieli z Przedszkola nr 1 i 2.

Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:

 • liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 150,
 • liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 66,
 • liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 20.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

Jako placówka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe placówki:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Dyrektor Przedszkola Nr 1 im. Misia Uszatka 
ul. Barteckiego 5
64 - 300 Nowy Tomyśl

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: (61) 44 22 613

 

 1. Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

 

Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

 Prawo do informacji (art. 15 RODO).

W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane
i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie.

Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji
w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

 Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.

 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.

Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).

Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać
w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1a RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy,
w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1c RODO.

Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego
w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1f RODO. Uprawniony interes naszego przedsiębiorstwa leży w realizacji naszej działalności handlowej oraz analizie, optymalizacji i zachowaniu bezpieczeństwa naszej oferty internetowej.

 1. Przekazywanie danych osobom trzecim.

Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi.

Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - profilowanie.

Jako jednostka świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków i oferowanych przez nas usług oraz strony WWW nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą stronę.