Logo funduszy unijnych

Przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie przedszkolaków na starcie – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
w Gminie Nowy Tomyśl” dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet: 8 ,,Edukacja”
Działanie: 8.1 ,,Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”
Poddziałanie: 8.1.1 ,,Edukacja przedszkolna”
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu: od 31 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Wartość projektu: 1.442.400,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.226.040,00 zł

Opis projektu:

Gmina Nowy Tomyśl dnia 31 sierpnia 2019 r. zakończyła realizację projektu pt. „Wsparcie przedszkolaków na starcie – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl, którego głównym celem było zwiększenie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl i podniesienie jej jakości w okresie od 31 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. poprzez utworzenie nowych miejsc dla dziewczynek i chłopców z grupy wiekowej 3-4 latków.

W ramach projektu:

  • utworzono 100 nowych miejsc (4 oddziały) w Przedszkolu nr 1 „Misia Uszatka” w Nowym Tomyślu,
  • utworzono 50 nowych miejsc (2 oddziały) w Przedszkolu nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla nowych dzieci odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej w Nowym Tomyślu (1 oddział) oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu (1 oddział).
  • dostosowano i wyposażono Przedszkola do przyjęcia dzieci do nowych oddziałów przedszkolnych (m.in. zakup mebli oraz wyposażenia kuchennego, zakup zabawek dla dzieci i pomocy dydaktycznych, zakup magicznego dywanu i magicznej ściany),
  • doposażono place zabaw (m.in. zakup huśtawek, piaskownicy, bujaczków),
  • uruchomiono w przedszkolach zajęcia logopedyczne dla dzieci,
  • zwiększono wiedzę i kompetencje nauczycieli z Gminy Nowy Tomyśl do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym z niepełnosprawnością poprzez wsparcie edukacji 20 nauczycieli z Przedszkola nr 1 i 2.

Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:

  • liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 150,
  • liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 66,
  • liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 20.